Page 7 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 7

1. Ünite                 İSLAM VE BİLİM
        İslam dininde bilgiye, bilime ve özellikle ilim adamlarına değer verilerek ilim teşvik edilir.
     Kur’an-ı Kerim’de “...De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, ancak akıl sahipleri
     bunu hakkıyla düşünür.” buyrularak ilim sahiplerinin Allah katındaki değeri vurgulanır.
                 11
        Kur'an insan-Allah ve insan-insan ilişkilerine dair geniş açıklamalarda bulunmuş, kesin
     kanun ve prensipler getirmiştir. İnsanın eşya ve kâinatla olan münasebetlerinde ise, genel
     prensipler getirerek, eşyanın mahiyet ve kanunlarının araştırılmasını insan zekâsı ve aklına
     bırakmıştır. Dolayısıyla İslam inancında akıl işlevsel bir role sahiptir.
          12
        İlim öğrenmeyi birçok hadisinde teşvik eden Hz. Peygamber (s.a.v.) bu konuyla ilgili
     şöyle buyurur: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler,
     hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar
     yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin âbide (ibadet edene)
     üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.
     Kuşkusuz âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş
     bırakmışlardır, onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir
     pay almış olur.” Bir başka hadiste “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i câriye
             13
     (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden
     hayırlı evlat.” buyrularak faydası devam eden bir ilim bırakan insanların öldükten sonra bile
           14
     sevap kazanmaya devam edecekleri vurgulanmaktadır. Bu durum İslam’ın ilme verdiği değeri
     ortaya koyması bakımından son derece anlamlıdır.


           YAZALIM


      Kur’an-ı Kerim’de aklı kullanmakla ilgili ayet bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.


      Aklı kullanmak ve ilim öğrenmekle ilgili hadis bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.


        Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilim adamlarına ve ilimle meşgul olanlara değer verdiğini şu
     örnekle açıklamak mümkündür: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün mescitte iki gruba rastladı ve bu
     iki grup hakkında şunları söyledi: “İkisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir


     11 Zümer suresi, 9. ayet.
     12 Celal Kırca, Kur’an ve Fen Bilimleri, s. 35-36.
     13 Tirmizî, İlim, 19.
     14 Müslim, Vasiyye, 14.
                           16
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12