Page 6 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 6

İSLAM VE BİLİM                    1. Ünite
            TARTIŞALIM


       2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından atom bombası atılması sebebiyle Japonya’nın Hiroşima
       şehrinde 140 bin ve Nagasaki şehrinde 70 binden fazla insan ölmüştür.
       Hz. Muhammed (s.a.v.)* şöyle dua ederdi:  “Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, kabul
       edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört
       şeyden sana sığınırım.”

                                      (Müslim, Zikir, 73; Nesâî, İstiâze, 65.)
       Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak bilimin amacının ne olması gerektiği hususunu
       arkadaşlarınızla tartışınız.

        İslam Dininde Akıl ve Bilime Verilen Önem

         Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetinde aklın kullanılması ve bilimsel
                                              6
      çalışmaların yapılması teşvik edilmektedir. Kur’an’da akıl kelimesi ile ilgili beş yüze yakın ayet
      geçmektedir. Çoğunluğu fiil kalıbında gelen bu ayetlerde insanlar aklı kullanmaya teşvik edilmiş
      ve aklı kullanmayanlar yerilmiştir. Kur’an’da aklın fiil hâlinde daha çok kullanılması, bu kelimenin
      dinamik ve uygulama alanına sahip olduğunu gösterir. Konuyla ilgili ayetler incelendiğinde;
                                 7
      insanların, hayvanların ve evrendeki her şeyin yaratılışı hakkında düşünmenin öneminin
      vurgulandığı görülmektedir. İnsanlara ilk mesajını “Oku” emri ile veren Allah (c.c.), ardından
                                  8
      “Kalemle yazmayı öğretti.” ayetiyle bilimsel çalışmaların başlangıcı olan okuma ve yazmanın
                    9
      önemini vurgulamıştır. Diğer taraftan insanları düşünmeye teşvik etmektedir. Bu konuyla ilgili
      bir ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile
      gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden
      gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda,
      yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade
      bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” 10
            12.1.4. Akıl sahipleri için göklerin ve yerin yaratılışında ibretler vardır.

      * “Sallallahu aleyhi ve sellem” ifadesinin kısaltılmış şeklidir. “Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed’in
      üzerine olsun.” anlamındadır.
      6 bk. Hud suresi, 51. ayet; Yusuf suresi, 109. ayet; Nahl suresi, 67. ayet.
      7 Mehmet Baktır, İslam Düşüncesinde Akıl, s. 22.
      8 bk. Alak suresi, 1. ayet.
      9 Alak suresi, 4. ayet.
      10 Bakara suresi, 164. ayet.
                            15
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11