Page 10 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 10

İSLAM VE BİLİM                    1. Ünite
      buluş ve keşifleriyle, Batı’daki Rönesans ve Reform hareketlerine öncülük etmişlerdir.
      Rönesans’ın başlamasının ve yeni bir çağın açılmasının kıvılcımını çakmışlardır. 24

         Müslümanlar tercüme faaliyetlerinin yanında matematik, astronomi, haritacılık, coğrafya,
      fizik, kimya, tıp, zooloji, botanik, biyoloji ve benzeri bilim dallarında ilerlediler. Bilime yeni
      buluşlar ile katkı sunmaya başladılar. Felsefi eserlerin Arapçaya çevrilmesiyle birlikte, felsefe ve
      diğer bilimler de İslam dünyasına girmiş oldu. Bu sayede, önceleri İslami ilimler için kullanılan
      "ulûm" terimine bütün ilimler girmeye başladı.

         Müslümanlar arasında ilim dalları o kadar çeşitlenmiştir ki bu ilim dallarının tasnifini
      yapmak üzere eserler yazılmaya başlanmıştır. Birbirinden farklı olarak çok sayıda sınıflandırma
      yapan âlimler arasında en önemlileri Fârâbî, Gazzâlî, Taşköprizade ve Kâtip Çelebi’dir.
         950 yılında vefat eden Fârâbî’nin, dönemindeki bilim dallarını tasnifi şu şekildedir:                1    2   3    4    5    6    7    1    2


                                            Hukuk
                              Musiki
             B) MANTIK
         A) DİL İLMİ
                    Geometri
                Aritmetik
                       Optik ve Işık
                                     Basit Mekanik
                                  Ağırlık ve Ölçü
                                           E) TOPLUM
                                                Ekonomi ve Siyaset
                          Gökyüzü Bilimleri
                      C) ALET İLİMLERİ
                                             İLİMLERİ
                                         D) FİZİK VE METAFİZİK
          Fârâbî’nin bilimler sınıflandırmasından anlaşılacağı üzere, Müslümanlar 10. yüzyılda
                             25
      tüm bilim dallarında eserler vermiş ve teknoloji ile iç içe olmuşlardır. İslam dünyasında 7.
      yüzyılda başlayan ilim ve düşünce gelişimi 10. yüzyılda tam manasıyla zirveye ulaşmıştır. Daha
      sonra dünya bilimine yön verecek konuma gelmiş, yaklaşık 500 yıl bilim ve düşünce tarihinde
      egemenliğini sürdürmüştür.
                    26
         İslam düşünce tarihi incelendiğinde bilim ve felsefe alanında 12. yüzyıla kadar
      Müslümanların, klasik bilimlerin her alanında (matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji ve
      tıp) geniş çapta ve çok yönlü bir araştırma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Müslümanlar bu
      süre içinde bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini dikkatle incelerken diğer
      yandan da bunlardan tamamen farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmişlerdir. 27

         İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler, etrafındaki diğer kültür ve medeniyetleri de
      etkilemiştir. Özellikle Batı medeniyeti Endülüs Emeviler'inin bilimsel birikiminden çokça istifade
      etmiştir. Hatta Batı’nın Fârâbî, İbn-i Rüşt gibi İslam düşünürleri olmaksızın Eflatun, Sokrat gibi
      Antik düşünürlerle bağ kurması mümkün değildir. Sonuç olarak Batı medeniyeti ve bugünkü
      modern bilim ve teknolojinin temelleri ile gelişimini, İslam bilim ve medeniyetine borçludur.

      24 Hacı Mahmut Hatun, Dünyaya Yön Veren Müslüman Bilim Adamları, s.6.
      25 Mehmet Bayrakdar, İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 46-48.
      26 Alparslan Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, s. 67-106.
      27 Şakir Kocabaş, İslam ve Bilim, İstanbul: Divan, sayı 1, 1996, s. 69.
                            19
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15