Page 8 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 8

İSLAM VE BİLİM                    1. Ünite      kısmı Allah'a dua ediyor ve O'ndan bir şey istiyor.      BİLGİ KUTUSU
      Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri
      ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyor ve  Kur’an’ın akla yüklediği önemli bir ta-
      bilmeyene öğretiyor. Bunlar daha üstündür.” Daha  kım işlevsel görevlerden bazıları:
      sonra, “Şüphe yok ki, ben de bir öğretmen olarak
      gönderildim.” diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına  1. İbret almak (itibâr) (Nur Suresi, 44.ayet)
      oturmuş  ve tercihini ilim peşinde olanlardan  2. Akıl yürütmek (nazar) (Nahl Suresi, 66.
           15
      yana kullanmıştır.                 ayet)
         Vahiy Allah'tan (c.c.) bir bilgi iletim tarzı  3. Derinliğine düşünmek (tedebbür, te-
      olmasına karşılık, akıl kulun kendi kendine bir  fekkür) (Mü’minun Suresi, 68. ayet)
      bilgi edinim tarzıdır. Vahye ve taşıdığı bilgilerin
      doğruluğuna iman etmenin ve aklı kullanmanın  4. İnce bir kavrayışa sahip olmak (tefak-
      farz olduğu göz önünde tutulduğu takdirde vahiy-  kuh) (Âl-i İmran Suresi,191. ayet)
      akıl ilişkisi daha net anlaşılacaktır. 16     5. Düşünüp anlamak (tezekkür) (Bakara

                                Suresi, 269. ayet)


        2. İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM VE DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ


                  Bir medeniyeti oluşturan unsurlar nelerdir?         Medeniyet, en genel anlamda, insanların bir nesilden diğerine aktardıkları siyasal, sosyal,
      ekonomik faaliyetler, kurumlar, değerler ve kavramların hepsidir. İslam medeniyetinin teme-
                                      17
      linde bilgi (ilim) kavramının olduğu görülür. Bilimsel bir sürecin sonucunda oluştuğu için İslam
      medeniyetini “bilimsel medeniyet” olarak nitelendirebiliriz.
                                   18
         610 yılında Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inen ilk
      vahiyle birlikte başlayan İslam dininin yayılma sü-
      reci hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Daha Hz. Pey-
      gamber hayatta iken İslam dini bütün Arabistan
      yarımadasında kabul edilmiş ve Müslümanlar dö-
      nemin güçlü imparatorluklarıyla rekabet edecek
      duruma gelmiştir. Daha sonra gelen Hulefa-i Raşi-
      din (Dört Halife) Dönemi’nde ise İslam, Orta Asya
      ve Anadolu topraklarına kadar ulaşmıştır. Avrupa
      için karanlık bir dönem olan Orta Çağ'da Müslü-
      manlar ilmî çalışmaları ile bilime yön vermişlerdir.
      Hatta Osmanlı İmparatorluğu ile dünyanın en bü-
      yük ve en güçlü medeniyetlerinden birini kurmuş-
      lardır.

         İslam medeniyetinde bilimsel süreci başlatan  12.1.5. el-Cezeri'nin icat ettiği iki şaman-
      ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başla-        dıralı fıskiye

      15 Dârimî, Mukaddime, 32.
      16 A. Yüksel Özemre, Din, İlim ve Medeniyet (Düşünceler), s. 9.
      17 İbrahim Sarıçam-Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, s. 1.
      18 Alparslan Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, s. 33.
                            17
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13