Pekiştirme Testi (45-53 arası)

Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ı (c.c.) arama gayreti içerisinde bir genç olarakörnek verilir.

; iffet ve sabır örneği olarak gösterilen bir gençten övgüyle bahseden ayetlerle örülüdür.

Hz. Muhammed (s.a.v.), genç yaşında İslam’dan önceki sosyal ve iktisadi hayatı iyileştirmeye yönelik bazı faaliyetlerde kendi iradesiyle bulunmuştur. Örneğin o, Mekke ve çevresinde ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını önlemek amacıyla kurulan adındaki topluluğuna isteyerek katılmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ölçülü ve dengeli tutuma sahip, sözü dinlenir, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen karaktere sahipti. Bu yüzdendir ki yaşadığı toplumda (doğru, güvenilir) lakabı ile tanındı.

Hz. Muhammed (s.a.v.), yirmi beş yaşında bir genç olan adlı sahabiyi Medine’ye öğretmen olarak göndermiştir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i (s.a.v.) görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara denir.

Kur’an’da “Rablerine inanmış gençler” şeklinde söz edilen inançlarını açıkça ifade ederek içinde bulundukları toplumun sapkınlıklarına karşı çıkmış, öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır.

“Bir gün ensardan birisinin bahçesindeki hurma ağaçlarını taşlayan Rafi b. Amr’ı, bahçe sahibi yakalayarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) huzuruna getirmişti. Hz. Peygamber, Rafî’ye: “Yavrucuğum, niçin ağaçları taşlıyorsun?..” diye sorunca Rafî: “Aç idim Ya Resulallah, karnımı doyurmak için taşladım!..” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.): “Yavrum, bir daha acıkırsan, ağaçları taşlama, altına düşenleri al, ye!...” diye buyurdu. Sonra da Rafî’nin başını okşayarak: “Allah’ım, bu yavrunun karnını doyur!...” diye ona dua etti.” (Tirmizi, Büyû, 54; İbn. Mace, Ticaret, 67.) 15.

Yukarıdaki hadis metninden hangi sonuç çıkarılamaz?

 

Kur’an-ı Kerim’de gençler aşağıdaki hangi kavramla anlatılır?

 

“Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması” olarak ta­nımlanan kavram hangisidir?

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hak ve adalet konusunda çok hassastı. O, kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da hak­sızlık etmesini istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları için yardımcı olurdu. Bu yüzden yirmi yaşlarındayken Mekke’de kuru­lan “Hılfu’I-Fudul” yani “Erdemliler Topluluğu”na katılmış­tır. Bu topluluğun kuruluş amacı ...

Bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlanmalıdır?

 

İslam’ın tebliğ edildiği ilk yıllarda gençler, dinî, ilmî, askerî, idari, siyasi alanlarda çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmişler ve önemli görevlerde bulunmuşlardır.

Hz. Peygamber temel değerlerin öğretiminde empati yöntemini kullanmıştır.

İffet ve hayâ örneği bir diğer genç şahsiyet de Hz. Hatice'dir.  Kur’an-ı Kerim’de, Yüce Allah’ın, onu üstün kıldığı, en önemli vasfının ise iffet, hayâ, edep ve takva olduğu belirtilmektedir.

Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebu Talip ile atmış, çocukluğundan itibaren ticaret kervanları ile Şam istikametindeki şehirlere gitmiştir.

Hz. Peygamberin amcası Ebu Talip, gençlik yıllarında Kâbe’nin tamirinde bulunmuş, Hacerü’l-esved’in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığın giderilmesinde hakem olarak seçilmiştir.

kontrol et!