Gençlik ve Değerler Ünitesi - Ölçme Testi

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’ bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.'' (İsra suresi, 23. ayet.)

Ayetteki mesajlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?

 

 doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru olu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir.

Kişinin haksızlık ve tehlikeler karşısında  korkmaması, zorluk ve tehlikelere rağmen hakkını araması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesinedenir

Kişinin dengeli ve ölçülü olması, haramlardan uzak durmasına iffet denir.

Farklı milletlerin birlikte yaşayarak ve katkı sağlayarak oluşturdukları müktesebata kültür denir.

Toplumların tarih içinde oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları dil, sanat, ahlak, örf ve adetler gibi unsurların bütününe denir.

Bir toplumda olumlu görülen, benimsenmiş ve  yaşatılmakta olan her türlü duygu, düşünce, davranış, kural ve kıymete genel olarak hangi isim verilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden biri değildir

 

I. Öğrenilenleri davranışa dönüştürme,

II. İlim sahibi olma, gerçeği kavrama,

III. Doğruyu yanlıştan ayırma, derin görüşlü ve sağduyulu olma.

Yukarıda özellikleri tarif edilen kişide hangi erdemin olduğu söylenebilir? 

 

“O peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir.’’ (Ahzâb suresi, 39. ayet.)

Bu ayette peygamberler hangi erdemleri ile övülmüştür?

 

- Aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu toplumun alışkanlık haline getirdiği davranışlar

- Toplumda eskiden beri uygulanagelen kural, töre ve davranış biçimleridir.

Yukarıda tanımları verilmiş kavramlar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

kontrol et!