Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  I. Hz. Ömer (r.a.)
 II. Hz. Fatıma (r.a.)
III. Hz. Ali (r.a.)
IV. Hz. Hüseyin (r.a.)
Yukarıda verilen sahabilerden hangileri ehl-i beyttendir?

 

I. Buhârî
II. Müslim
III. Dârimî
IV. İbn Mâce
V. Ahmed b. Hanbel
Yukarıda verilen hadis âlimlerinden hangisi ya da hangileri Kütüb-i sitteyi oluşturan hadis kitaplarının müellifleri arasında yer alır?

 

“Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.” (Müslim, Salât, 37)

Yukarıda verilen hadis-i şerifte Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliği öne çıkmaktadır?

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği anlamına gelen görevine ne ad verilir?

 

İçinde Hz. Peygamber’den nakledilen sahih hadislerin toplandığı, İslam dünyasında meşhur olan altı temel hadis kitabına  denir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerini, fiillerini ve tasviplerini (takrir, onaylama) bildiren haberlere  adı verilir.

Kur’an-ı Kerim’de “peygamberlerin sonuncusu”, “kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan” anlamında kullanılan kavram  dir.

inanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Hz. Muhammed (s.a.v.) için kullanılan bir sıfattır.

Hz. Peygamber’in herhangi bir mesele hakkındaki sözlü ifadelerine kavlî sünnet denir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri, insanların anlayabilmeleri için yapmış olduğu açıklamalar onun teşri göreviyle ilgilidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi, tarih boyunca kültürümüzü etkileyen önemli unsurlardan biri olmuştur.

Hz. Peygamber’e iman etmek, onun dinî konularda ortaya koyduğu hükümlere itaat etmeyi gerektirir.

kontrol et!