SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde  yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden biri değildir?

 

SORU 2:

İslam’ın ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve hadisler dinî metinlerin başında yer alır. Ayet ve hadislerin tamamı anlam bakımından açık ve seçik değildir. Bazıları daha kolay anlaşılırken bazılarının anlamı kapalıdır ve bu sebeple yoruma ihtiyaç duyar. Bu metinlerde geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayış ve yorumların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de benzer anlamlar içeren ya da birden fazla anlama gelen ayetlere ne ad verilir?

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki itikadi ve siyasi yorumlardan biri değildir?

 

SORU 4:

Fikirleri ehl-i sünnet düşüncesine öncülük eden, siyasi olarak Emevi iktidarını tenkit etmekle beraber onlara karşı ayaklanma girişimlerini onaylamayan ve Müslümanlardan bu isyanlara katılmamalarını isteyen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin genel prensiplerinden biri değildir?

 

SORU 6:

862 yılında Semerkand’da Maturid mahallesinde doğmuş ve 944 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Fıkıh konularında Hanefi mezhebinin görüşlerini kabul etmiştir. İnanç konusunda da Ebû Hanife’den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla açıklamıştır. Dini konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklî ve naklî delillerle ispatlamıştır.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen İslam âlimi kimdir?

 

SORU 7:

Aşağıda verilen prensiplerden hangisi Eş'ariliğin temel görüşlerine aykırıdır?

 

10.Sınıf - 5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

10. Sınıf 5. ünitenin çoktan seçmeli sorular yardımıyla değerlendirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde  yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden biri değildir?

 

İslam’ın ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve hadisler dinî metinlerin başında yer alır. Ayet ve hadislerin tamamı anlam bakımından açık ve seçik değildir. Bazıları daha kolay anlaşılırken bazılarının anlamı kapalıdır ve bu sebeple yoruma ihtiyaç duyar. Bu metinlerde geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayış ve yorumların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de benzer anlamlar içeren ya da birden fazla anlama gelen ayetlere ne ad verilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki itikadi ve siyasi yorumlardan biri değildir?

 

Fikirleri ehl-i sünnet düşüncesine öncülük eden, siyasi olarak Emevi iktidarını tenkit etmekle beraber onlara karşı ayaklanma girişimlerini onaylamayan ve Müslümanlardan bu isyanlara katılmamalarını isteyen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin genel prensiplerinden biri değildir?

 

862 yılında Semerkand’da Maturid mahallesinde doğmuş ve 944 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Fıkıh konularında Hanefi mezhebinin görüşlerini kabul etmiştir. İnanç konusunda da Ebû Hanife’den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla açıklamıştır. Dini konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklî ve naklî delillerle ispatlamıştır.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen İslam âlimi kimdir?

 

Aşağıda verilen prensiplerden hangisi Eş'ariliğin temel görüşlerine aykırıdır?

 

kontrol et!