Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

, İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi itikadi yorumdur.

İslam itikadını delilleriyle savunan ilme  denmektedir.

İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ve en yaygın olarak bilinen siyasi itikadi mezhepler; ve  dır.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır.

, İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan fıkhî ekolün adıdır.

I- Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafetin, kıyamete kadar Hz. Ali (r.a.) ve soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden siyasi mezhep, Şiilik’tir.
II- Önceleri Mutezile’ye mensup iken ayrılıp kendi itikadi mezhebini oluşturan din bilgini, İmam Eşarî’dir.
III- Fıkıh ilmindeki başarısı ve fıkhi meselelere sunduğu çözümlerle “İmam-ı Azam” ünvanını alan din bilgini İmam Mâturidî’dir.
IV- Hadis alanında yazılmış olan ilk eserlerden biri olan “Muvatta”nın yazarı İmam Şafî’dir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 

İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

“İnsanın bakış açısı, sosyal hayatının kendine özgü yapısı içerisinde gelişir. Bireyin köyde veya şehirde yaşıyor oluşu, ekonomik farklılıklar, toplumsal refah düzeyi, afetler, savaş-barış ortamları toplumların dinî anlayışlarını etkiler.”
Yukarıdaki paragrafa göre hangi yargıya ulaşılamaz?

 

“İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan bir tanesi de Kur’an-ı Kerim’dir.(I) Kur’an-ı Kerim, hem lafzı hem manasıyla bir mucizedir ve kıyamete kadar da değişmeyecektir. (II) Ahirete iman konusundaki yorumlarda benzer özelliklere sahiptir. (III) Mezhep imamları, Kur’an-ı Kerim’in lafız ve mana bakımından yalnızca Allah(c.c.)’a ait olduğu ve peygamberler
dahil hiçbir insan sözünün onda olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. (IV) Bu sebeple mezhep imamlarının dinî bir konuda hüküm çıkarmak için başvurdukları ilk kaynaktır. (V)”
Kur’an-ı Kerim’le ilgi yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam akışını ve konu bütünlüğünü bozmaktadır?

 

İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varabilir. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışlarının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Yukarıdaki paragrafta din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?

 

kontrol et!