Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

“Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, ” (Buhârî, Edeb, 62; Müslim, Birr, 23.)

Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de  yakar, bitirir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 44; İbn Mâce, Zühd, 22.)

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar ” (Hucurât suresi, 12. ayet.)

İslam ahlakının kaynağı  ve sünnettir.

“Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da  onun ayıbını örter.”( Müslim, Birr, 72; İbn Hanbel, C 2, s. 389.)

“Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlakı en güzel olanıdır.” (Tirmizî, Birr, 47.) hadisinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in vurgulamak istediği ana mesaj aşağıdaki ifadelerden hangisinde yer alır?

 

Hz. Aişe’ye (r.a.) Hz.Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulması üzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.” (Müslim, Müsâfirîn, 39.) diye cevap vermiştir. Hz. Aişe’nin bu cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramı içinde yer almaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yerilen tutum ve davranışlardan biridir?

 

Aşağıdakilerden hangisi ölçülü bir insanın yaptığı davranışlardan olamaz?

 

kontrol et!