Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

* Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker.
* İnsanları İslam’a davet etmek.
* Gerektiğinde dini ve vatanı için düşmanla savaşmak.
* Ülkesinin güçlenmesi için ilmî alanda çalışmalar yapmak.
Yukarıdaki davranışlar seçeneklerdeki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

 

“Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah’a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti.” (En’âm suresi, 152-153. ayetler.)

Yukaradaki ayetlerde;
I. Hidayet
II. Cihat
III. Sırat-ı müstakim
IV. İhsan

kavramlarından hangilerine değinilmiştir?

 

Yüce Allah’ın, insana dünya ve ahirette huzurun kaynağı olan yolu göstermesidir. Günahlarla iç içe bir hayat yaşayan kimsenin günahları terk ederek yaşantısını İslam’a uygun hâle getirmesidir. Ayrıca Müslüman olmayan bir kimsenin
İslam dinine girmesi anlamlarına gelmektedir.

Açıklamada bahsedilen kavram aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilidir?

 

İslam’daher türlü aşırılık ve sapıklıktan uzak, adaletli, ölçülü, dengeli bir yol, bir inanç ve yaşam biçimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Kur’an-ı Kerim takvalı davranan kulları  olarak isimlendirmiştir.

Dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmeye denir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)  “ Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görür.” şeklinde tanımlamıştır.

Cihadın bir çeşidi olan savaş, ancak zorunlu hâllerde başvurulan bir durumdur. Kur’an-ı Kerim’de kelimesiyle ifade edilmektedir.

Kişinin hidayete ermesinde kendi iradesinin hiçbir etkisi yoktur.

Cihat, hem beden hem mal hem de dil ile yapılabilir.

Fâtiha suresinde geçen sırat-ı müstakim kavramı, dosdoğru yol demektir.

İslam’a göre dinin emirlerini başkalarına öğretmek cihat sayılmıştır.

kontrol et!